Over ICS


Visie

Wij streven naar een wereld waarin alle boerengezinnen in staat zijn het heft in eigen hand te nemen. Een wereld waarin ook boeren in ontwikkelingslanden zelf zorg kunnen dragen voor een goede oogst, een leefbaar inkomen en een prettig gezinsklimaat. Ons ideaal is een wereld waarin mannen, vrouwen en kinderen gelijkwaardig behandeld worden. Een wereld waarin armoede verleden tijd is en geen aanleiding meer vormt voor huiselijk geweld of verwaarlozing van kinderen.

Missie

Miljoenen Afrikanen moeten leven van wat hun akker opbrengt maar dat is in veel gevallen (te) weinig met schrijnende armoede tot gevolg. Onnodig denken wij, want het volledig potentieel van de akkers wordt bij lange na niet benut.

Wij geloven dat investeren in boeren in ontwikkelingslanden leidt tot een betere toekomst. Een betere toekomst voor henzelf, hun families en ook de generaties die daarop volgen. We zetten boeren in hun kracht door écht zaken met hen te doen. We maken essentiële landbouwproducten, zoals zaaigoed, beschikbaar en delen waardevolle kennis om de oogst van boeren te vergroten.

Armoede werkt kindermishandeling en uitbuiting in de hand. Daarom ondersteunen we deze gezinnen en hun directe omgeving ook bij opvoeding. Zo pakken we niet alleen de oorzaak van armoede aan maar ook de ongewenste, maar veel voorkomende bijwerkingen, zoals huiselijk geweld, kinderarbeid en grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Zo laat ICS boeren bloeien.

Werkgebied

Ons werkgebied is Oost-Afrika, we richten ons daarbij specifiek op plattelandsgebieden. In Kenia werken we in het westen, in de county's Kakamega, Busia, Siaya, Bungoma, Trans Nzoia en Nandi. In Tanzania werken we in het noorden, in de county’s Shinyanga, Geita en Mwanza. Voor 2017/2018 heeft ICS bovendien plannen om uit te breiden naar buurland Oeganda, net over de grens van Kenia. Vanaf eind 2017 is ICS met haar ouderschapsprogramma ook werkzaam in Ivoorkust, in West-Afrika.

Organisatie

ICS groep omvat Stichting ICS, Agrics, Geodatics en ICS-SP. Agrics en Geodatics zijn sociale agrarische ondernemingen en zorgen voor de uitvoering van onze landbouwactiviteiten. ICS-SP is een lokale ngo en zorgt voor ons ouderschapsprogramma. ICS Groep opereert volledig los van geloof, ras en/of politieke overtuiging. 

Bestuurssamenstelling

De raad van bestuur bestaat uit de algemeen directeur, Ronald Messelink. De directeur is belast met het besturen van de stichting en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De directeur heeft in het bijzonder tot taak het strategisch beleid, de algemene coördinatie en de externe representatie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid. 

De directeur brengt aan het eind van ieder kwartaal verslag uit aan de raad van toezicht en vergadert wekelijks met het management team bestaande uit hemzelf en de finance manager. De leden van het management team zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. Besluiten van de directeur worden zoveel mogelijk in het management team meegenomen en vervolgens vastgelegd. Nevenactiviteiten van de leden van de raad van toezicht en het bestuur staan vermeld in het jaarverslag.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw J.M. de Vries (voorzitter/ lid financiële auditcommissie)
  • De heer C.J. Kuijvenhoven (algemeen lid & voorzitter financiële auditcommissie)
  • De heer L.J. Beyer (algemeen lid)
  • De heer G. Ruitinga (algemeen lid en vice-voorzitter)
  • Mevrouw G. Wijffels (algemeen lid)


Beloningsbeleid

Stichting ICS kent geen CAO, maar heeft haar eigen arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in Nederland en Afrika. De salarissen van de Nederlandse medewerkers zijn ingeschaald op basis van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren (BBRA).

Voor de beloning van de algemeen directeur hanteert ICS de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. In het jaarverslag wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de beloning die aan de raad van bestuur is toegekend.

Strategisch plan

Bekijk of download hier het strategisch plan 2016-2018 van Stichting ICS (in het Engels).

Statuten

Bekijk of download hier de statuten van Stichting ICS.

Normen en keurmerken

ICS heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft CBF erkenning.Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.