Over ICS


Visie

Wij streven naar een wereld waarin alle boerengezinnen in staat zijn het heft in eigen hand te nemen. Een wereld waarin ook boeren in ontwikkelingslanden zelf zorg kunnen dragen voor een goede oogst, een leefbaar inkomen en een prettig gezinsklimaat. Ons ideaal is een wereld waarin mannen, vrouwen en kinderen gelijkwaardig behandeld worden. Een wereld waarin armoede verleden tijd is en geen aanleiding meer vormt voor huiselijk geweld of verwaarlozing van kinderen.

Missie

Miljoenen Afrikanen moeten leven van wat hun akker opbrengt maar dat is in veel gevallen (te) weinig met schrijnende armoede tot gevolg. Onnodig denken wij, want het volledig potentieel van de akkers wordt bij lange na niet benut.

Wij geloven dat investeren in boeren in ontwikkelingslanden leidt tot een betere toekomst. Een betere toekomst voor henzelf, hun families en ook de generaties die daarop volgen. We zetten boeren in hun kracht door écht zaken met hen te doen. We maken essentiële landbouwproducten, zoals zaaigoed, beschikbaar en delen waardevolle kennis om de oogst van boeren te vergroten.

Armoede werkt kindermishandeling en uitbuiting in de hand. Daarom ondersteunen we deze gezinnen en hun directe omgeving ook bij opvoeding. Zo pakken we niet alleen de oorzaak van armoede aan maar ook de ongewenste, maar veel voorkomende bijwerkingen, zoals huiselijk geweld, kinderarbeid en grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Zo laat ICS boeren bloeien.

Werkgebied

Ons werkgebied is Oost-Afrika, we richten ons daarbij specifiek op plattelandsgebieden. In Kenia werken we in het westen, in de county's Kakamega, Busia, Siaya, Bungoma, Trans Nzoia en Nandi. In Tanzania werken we in het noorden, in de county’s Shinyanga, Geita en Mwanza. En in buurland Oeganda werken we net over de grens van Kenia. Met ons ouderschapsprogramma zijn we ook werkzaam in Ivoorkust, in West-Afrika.

Organisatie

ICS bestaat uit Stichting ICS, welke in Nederland een administratieve functie vervult voor de donateurs. In Afrika zetelt ICS-SP, een lokale ngo, deze zorgt voor ons ouderschapsprogramma. ICS opereert volledig los van geloof, ras en/of politieke overtuiging. 


Bestuurssamenstelling

De raad van bestuur bestaat uit de directeur, Julie Verhaar. De directeur is belast met het besturen van de stichting en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De directeur heeft in het bijzonder tot taak het strategisch beleid, de algemene coördinatie en de externe representatie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid. 

De directeur brengt aan het eind van ieder kwartaal verslag uit aan de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad stelt het beleid van ICS op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en hebben geen zakelijke relaties met ICS.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw M. Verhaar (voorzitter)
  • De heer B.M. Verheijen (algemeen lid)
  • De heer J. Schutte (algemeen lid)
  • De heer J. Bakker (algemeen lid)


Beloningsbeleid

Stichting ICS kent geen CAO, maar heeft haar eigen arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in Nederland en Afrika. De salarissen van de Nederlandse medewerkers zijn ingeschaald op basis van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren (BBRA).

Voor de beloning van de algemeen directeur hanteert ICS de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. In het jaarverslag wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de beloning die aan de raad van bestuur is toegekend.

Strategisch plan

Bekijk of download hier het strategisch plan 2016-2018 van Stichting ICS (in het Engels).

Statuten

Bekijk of download hier de statuten van Stichting ICS.

Normen en keurmerken

ICS heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).